Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Obchodná spoločnosť Bemar service, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 26439/P, IČO: 47548681, IČ DPH: SK2023966131, so sídlom Brekov 337, 066 01 Brekov, vyhlasuje na tejto svojej webovej stránke všeobecné podmienky nájmu hnuteľných vecí (strojov), nájmu dopravného prostriedku, nájmu a kúpy prenajatej veci, ktoré všeobecné podmienky platia pre jednotlivé obchodné prípady spoločnosti realizované na základe samostatných zmlúv.

1.2 Naša spoločnosť má k dispozícii vlastné stroje najmä použiteľné pre stavebné práce (zakladanie stavieb a pod.) práce výkopové, práce pre úpravy terénu v ťažkých podmienkach, alebo takéto stroje má k dispozícii od zahraničných partnerov, ktorí sú súčasne vlastníkmi týchto strojov, avšak dali našej spoločnosti výslovný súhlas k tomu, aby sme tieto stroje vo vlastnom mene dali do odplatného krátkodobého, alebo dlhodobého užívania (nájmu) iným subjektom obchodného alebo občianskeho práva, ktoré preukážu oprávnenie k obsluhe takéhoto stroja, resp. obsluhu dokážeme na základe osobitných dojednaní pre ich potreby kvalifikovane vyškoliť, dokonca sme schopní realizovať zmluvne aj nájom stroja, ktorý je súčasťou dopravného prostriedku, alebo dohodnúť aj zmluvu o nájme a kúpe prenajatej veci, prípadne aj počas nájmu zabezpečiť pre nájomcu predkupné právo k predmetu nájmu.

1.3 Aby samotné zmluvy uzatvárané pre individuálny prípad neboli administratívne, ale hlavne právne náročné, v snahe zabezpečiť ich určitosť, zrozumiteľnosť, jednotný výklad nepripúšťajúci účelový výklad, bolo rozhodnuté vydať a zverejniť Všeobecné podmienky touto formou. V súčasnej dobe je už tento spôsob bežnou a zaužívanou relevantnou formou doplnenia úpravy vzájomných vzťahov medzi našou firmou a druhou zmluvnou stranou v otázkach, ktoré nie sú výslovne upravené zákonom (Obchodný, resp. Občiansky zákonník), alebo konkrétnou zmluvou, uzavretou s našim zmluvným partnerom. Súčasne ho však tieto podmienky pri užívaní veci orientujú a zaväzujú. Nájomca (druhá zmluvná strana) sa súčasne zaväzuje, že dohodnuté obchodné informácie nebudú poskytnuté mimo rozsah danej zmluvy a budú použité výhradne pre územie SR voči prípadným potenciálnym záujemcom o uzavretie obdobných obchodov.

1.4 Bemar service, s.r.o. si vyhradzuje právo pri konkrétnom obchodnom prípade odchýliť sa od týchto podmienok.

2. Predzmluvné a zmluvné konanie

2.1 Záujemca nadväzuje kontakt v rozsahu svojej požiadavky s firmou Bemar service, s.r.o. písomne, faxom, e-mailom, alebo osobne. Výnimočne telefonicky. V každom jednotlivom prípade však Bemar service, s.r.o. vyhradzujú osobné jednanie s oprávneným zástupcom druhej strany.

2.2 Zástupca druhej strany musí predložiť pre účely uzavretia zmluvy operatívne aspoň informatívny výpis z obchodného registra, získaný z internetového portálu orsr.sk, aktualizovaný (nie starší ako dva dni) a po podpísaní zmluvy v lehote do jedného mesiaca výpis z obchodného registra, použiteľný pre právne účely (s kolkom) v prípadoch, ak doba nájmu bude dohodnutá na viac ako jeden mesiac. Pokiaľ nájomcom nie je právnická osoba, fyzická osoba predkladá overenú fotokópiu ŽL, občan sa legitimuje aspoň dvomi dokladmi (občiansky preukaz a karta poistenca alebo vodičský preukaz). V každom prípade druhá zmluvná strana musí predložiť objednávku.

2.3 Objednávka musí obsahovať: obchodné meno, sídlo, presnú špecifikáciu druhu resp. typu stroja, dobu nájmu, termín dodania, spôsob odberu a miesto dodania, dohodnutý spôsob platby, prípadne údaj že ide o kúpu na skúšku, meno a priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt štatutárneho zástupcu a tiež osoby oprávnenej vybavovať konkrétnu objednávku, prípadne aj plnú moc vystavenú na túto osobu.

2.4 Záväznou objednávkou je iba objednávka, ktorú písomne, faxom alebo e-mailom potvrdí Bemar service, s.r.o. a súčasne navrhne termín osobného jednania o zmluve.

2.5 Podmienky dohodnuté v zmluve je možné meniť po vzájomnej dohode zmluvných strán výlučne písomne a to po sebe číslovanými dodatkami.

2.6 Nájomca môže v zmluve dohodnúť s prenajímateľom aj predkupné právo vo svoj prospech po uplynutí nájmu, alebo uzavrieť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorá bude súčasťou zmluvy o nájme.

2.7 Bemar service, s.r.o. po vzájomnej dohode s druhou zmluvnou stranou sú oprávnené taktiež k odpredaju takýchto strojov v rámci ich výhradného zastúpenia zahraničného partnera a to na základe riadnych kúpnych zmlúv uzatváraných podľa Obchodného zákonníka resp. za základe zmlúv o nájme a kúpe prenajatej veci. V týchto zmluvách sa kontrahujú tiež podmienky platné pre výkon záručného a pozáručného servisu.

2.8 Ak nájomca z akýchkoľvek dôvodov sa jednostranne rozhodne skončiť nájom kôr, než bola dohodnutá doba nájmu, prenajímateľ toto rozhodnutie bude akceptovať, avšak nájomca za každý deň skôr skončeného nájmu zaplatí prenajímateľovi storno poplatok vo výške 50% v zmluve dohodnutého denného nájmu, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu

3.1 Predmet nájmu preberá nájomca od prenajímateľa na mieste vzájomne dohodnutom po uzavretí písomnej zmluvy o nájme a preukázaní schopnosti stroj obsluhovať poverenou osobou. Poverená osoba preukazuje svoju odbornú spôsobilosť k obsluhe osvedčením vystaveným výrobcom stroja, oprávnenou inštitúciou na zaškolenie, alebo potvrdením o zaškolení od prenajímateľa a osobne prevedením stroja pri jeho preberaní na začiatku nájmu.

3.2 Stroj k prevzatiu i vráteniu sa zaväzuje nájomca resp. prenajímateľ pripraviť prevádzkyschopný a zbavený nečistôt. V prípade, že nájomca nezabezpečí riadne vrátenie stroja na miesto dohodnutom a stroj vyčistený, stroj prevezme prenajímateľ v stave v akom sa tento nachádza, dopraví ho na svoju základňu a zabezpečí vyčistenie, všetko na náklady nájomcu, ktoré mu vyfakturuje vrátane zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR. Prevzatie v takom prípade vykoná prenajímateľ vždy zápisnične, za prítomnosti tretej osoby, ktorá rozhodné skutočnosti uvádzané v zápise potvrdí svojim podpisom. Zápis je prílohou spomínanej faktúry. Za účelne vynaložené náklady sa budú vždy považovať najmä: naloženie – vyloženie, preprava a vyčistenie stroja. Stroj po týchto úkonoch musí byť v stave, v akom je možné odovzdať ho do nájmu ďalšiemu nájomcovi.

3.3 Nájomca o prevádzke stroja vedie denný záznam, ktorý v jednom vyhotovení vydá k dispozícii prenajímateľovi – tlačivo obdrží nájomca od prenajímateľa pri uzatváraní zmluvy vrátane poučenia o jeho vyhotovovaní.

3.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek po dobu nájmu osobne alebo prostredníctvom povereného zástupcu vykonať prehliadku prenajatého stroja, vrátane jeho funkčnosti, prevádzkyschopnosti a dokladov súvisiacich s prevádzkou.

3.5 Nájomca v súlade s dokumentáciou slúžiacou pre prevádzkovanie kontroluje stav a dopĺňa príslušné média, pričom zodpovedá za použitie len povolených (doporučených) médií, ktoré sú nositeľmi príslušných parametrov.

3.6 Nájomca po dobu nájmu zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré vzniknú v súvislosti s užívaním stroja, pokiaľ nepreukáže že tieto nezavinil. Zodpovedá taktiež za škody vzniknuté na predmete nájmu titulom zničenia, znehodnotenia, poškodenia užívaním alebo tretími osobami po dobu nájmu, pričom v každom jednotlivom prípade je nájomca bezodkladne po zistení akejkoľvek škody na premete nájmu oboznámiť o tom krátkou cestou(telefonicky, faxom, e-mailom, osobne) prenajímateľa a v lehote do troch dní potvrdiť toto oznámenie písomne prenajímateľovi, pod následkom náhrady škody.

3.7 Nájomca po dobu nájmu vykonáva na stroji na svoj náklad bežnú údržbu, udržiava stroj v prevádzkyschopnom stave a zabezpečuje jeho ochranu pred poškodením, znehodnotením, zničením, odcudzením tretími osobami. Vymeniť akýkoľvek segment, diel stroja za rovnocenný alebo iný môže nájomca len po predchádzajúcom výslovnom súhlase prenajímateľa. Prenajímateľ v súlade so svojim predmetom podnikania je oprávnený vykonávať aj záručný a pozáručný servis.

3.8 Po dobu nájmu nájomca zabezpečuje na svoj náklad poistenie stroja proti škodám popísaným v predchádzajúcom bode, vrátane poistenia za škody spôsobené pri výkone povolania (plnenia týmto strojom).

3.9 Po dobu nájmu sa nájomca zaväzuje nepostúpiť predmet nájmu tretej strane. V prípade porušenia tohto bodu má prenajímateľ právo vypovedať zmluvu okamžite bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Platobné podmienky

4.1 Okrem dohodnutého v zmluve o nájme platí, e nájomné ak nie je zaplatené v hotovosti vopred, prenajímateľ riadne fakturuje vždy najmenej za predchádzajúci mesiac do piateho dňa mesiaca nasledujúceho s desaťdennou splatnosťou, pričom pre prípad omeškania s úhradou zo strany nájomcu platí dohodnutý poplatok z omeškania vo výške 0,1% za každý deň omeškania úhrady fakturovanej sumy až do zaplatenia.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.12.2022.

5.2 Bemar service, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto Podmienky zmeniť. Účinnosť zmeny nadobudne dňom zverejnenia.

5.3 Pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak, platí právna úprava pre spomínané obchody, daná Občianskym a Obchodným zákonníkom SR a vykonávacími predpismi vydanými na ich aplikáciu.